Finden
 

ציפורה חרמוני

במוזיאון ספר שירים שכתבה.

לצפייה במצגת אודותיה.


 

שלום מורגנשטרן

 

שלום מורגנשטרן הגיע לאבן יהודה כעולה חדש לאחר שחרורו מקפריסין והחל מיד לסייע בזכות כשרונו האמנותי. ציוריו הוו תפאורה יחידה לארועים במושבה- יום העצמאות במיוחד.

לצפייה במצגת אודותיו שהכין בנו משה.