Menu

בנק לאומי

מבנה זה שימש כמבנה ציבור רב שימושי:
כאן שכן בית הדואר הראשון, וכן הוא היה בית ועד הכפר אשר ניהל את המושבה, החל משנת 1932 היה ביתה של  חברת "הנוטע" אשר רכשה את אדמות אבן יהודה ומכרה אותן למתיישבים הראשונים.
כמו כן היה בית הדואר הראשון.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500